Oblasti prakse

Korporativno pravo

10Specijalizovani smo za pružanje usluga iz oblasti korporativnog prava. Ove usluge podrazumevaju pravne savete o načinu osnivanja kompanija i njihovih predstavništava, donošenju svih neophodnih akata u poslovanju, sprovođenju svih statusnih promena i obavljanju finansijskih transakcija sa inostranim elementom. Izvršavamo kompletnu pravnu analizu privrednih društava (legal due diligence) i pripremamo sva neophodna dokumenta potrebna za sprovođenje promena. Nudimo pravnu podršku prilikom donošenja odluka u korporativnom upravljanju, pratimo zakonsku regulativu i aktivno učestvujemo u pregovorima koje vode naši klijenti sa trećim licima.

 

Privredno pravo

10Advokatska kancelarija Anđelković pruža svojim klijentima usluge iz oblasti privrednog ugovornog prava. Prilikom izrade ugovora iz ove oblasti sa klijentom zajednički definišemo cilj i predlažemo najbolja pravna rešenja imajući u vidu i poslovni odnos između ugovornih strana. Učestvovali smo u pregovorima i izradi Ugovora u svim segmentima privrednog prava od kojih ćemo izdvojiti samo neke: Ugovori o davanju licenci za velike muzičke događaje, Ugovori o distribuciji, Ugovori iz oblasti izvođenja radova, projektovanja i nadzora prilikom sprovođenja velikih investicionih projekata, Ugovori o zajedničkom ulaganju, Ugovori o transportu robe u međunarodnom i domaćem drumskom saobraćaju, Ugovori o transportu robe u međunarodnom vazdušnom, brodskom i železničkom saobraćaju, Ugovori o skladištenju robe.

 

Zaštita konkurencije

10Savetujemo klijente u vezi sa propisima o zaštiti konkurencije i o proceduri pred Komisijom za zaštitu konkurencije. Učestvovali smo u postupcima pred Komisijom za zaštitu konkurencije u postupcima spajanja i akvizicije u slučajevima vertikalne i horizontalne zaštite konkurencije i pribavljanju dozvola koncentacije.

 

Pravo intelektualne svojine

10Advokatska kancelarija Anđelković pruža svojim klijentima efikasan sistem zaštite prava intelektualne svojine. Prilikom pružanja ove usluge vršimo registraciju žigova, patenata, dizajna i goegrafskih oznaka porekla u postupku pred Zavodom za intelektualnu svojinu, vodimo postupke pred nadležnim državnim organima radi zaštite povređenih prava intelektualne svojine i pružamo druge usluge vezane za zaštitu i promet prava intelektualne svojine.

 

Radno pravo

10Naši eksperti pružaju pravnu pomoć poslodavcima, zaposlenima i sindikatima vezano za radnopravne odnose, učestvujemo u izradi svih radno pravnih akata, počev od pravilnika o radu, kolektivnih ugovora , ugovora o radu, pravilnika o bezbednosti i zaštiti na radu, menadžerskih ugovora. Učestvujemo u rešavanju sporova između zaposlenih i poslodavaca, angažovani smo kao outsourcing pravne službe određenim klijentima ,zastupamo klijente u radnim sporovima pred sudovima i arbitražama.

 

Nekretnine

10Konsultujemo naše klijente u raznovrsnim transakcijama vezanim za nepokretnosti, uključujući restituciju, eksproprijaciju i hipoteke. Zastupamo klijente pred katastrom i zemljišnim knjigama, učestvujemo u građevinskim projektima u pregovorima i izradi ugovora o izvođenja radova, projektovanja i nadzora prilikom sprovođenja velikih investicionih projekata kao i u mnogobrojnim postupcima za dobijanje lokacijske, građevinske i upotrebne dozvole.

 

Upravno pravo

10Zastupamo naše klijente pred svim upravnim organima. Zastupanja se odnose na različite vrste inspekcija, zatim zastupanja u postupcima dobijanja različitih vrsta dozvola (dozvola za obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima, dozvola za promet lekova i medicinskih sredstava na veliko...), kao i dostavljanje pravnih saveta u vezi tumačenja propisa. Eksperti smo u zastupanju klijenata u postupcima vezanim za carinske propise. Savetujemo naše klijente o pravnom aspektu carinkih propisa prilikom uvoza, izvoza, tranzita i privremenog uvoza ili izvoza robe, dostavljamo pravna mišljenja o primeni carinskih propisa i zastupamo klijente pred nadležnim organima prilikom sprovođenja prekršajnog postupka iz domena Carinskog zakona.

 

Poresko pravo

10Advokatska kancelarija Anđelković pruža usluge iz oblasti poreskog prava koje podrazumevaju savete u vezi primene Zakona o PDV-u, poreza na imovinu, primene međunarodnih sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, kao i primene drugih poreskih propisa.

 

Naplata potraživanja i izvršenje

10Pružamo pravnu pomoć u oblasti prinudne naplate potraživanja u sudskom postupku na različitim predmetima i sredstvima izvršenja (novčana sredstva, pokretne i nepokretne stvari, udeli u privrednim društvima), kao i u vansudskom postupku naplate potraživanja i to vansudsko namirenje potraživanja. Strankama pružamo kompletnu pomoć prilikom iseljenja bivših vlasnika nepokretnosti i prilikom preuzimanja pokretnih stvari od bivših vlasnika. Takođe, uspešni smo u postupcima prinudne naplate potraživanja u oblasti finansijskog i operativnog lizinga.

Reference

Advokatska kancelarija Anđelković na zahtev dostavlja referentnu listu svojih klijenata. Lista je duga i uključuje velike domaće i inostrane kompanije u Srbiji, sa kojima je većinom uspostavljena dugoročna saradnja.